RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)   Sekolah                                   : SMP Negeri 1 Wonosari Mata Pelajaran                        : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) Kelas/Semester                        :  VII / I Bab                                          : Manusia, Tempat dan Lingkungan...